Zmiana nazw kolumn – as

Bardzo często zachodzi konieczność zmiany nazwy kolumny zwracanej poprzez zapytanie select. Domyślną wartością jest nazwa pola w tabeli. Efekt zmiany nazwy kolumny można uzyskać w następujący sposób: Wykorzystując operator as: select nazwa_kolumny as nowa_nazwa from tabela Lub w uproszczony sposób – pomijając operator as: select nazwa_kolumny nowa_nazwa from tabela Uwaga: Zwracane nazwy kolumn poprzez select …

Odczytywanie danych z bazy – select group by, having

Group by: Bardzo często zachodzi potrzeba zgrupowania danych oraz wyciągnięcia z nich jakiś informacji, np ilości rekordów, wartości średniej, minimalnej itp. Podczas pisania kwerendy select można zlecić silnikowi bazy zgrupowania danych. Służy do tego operator group by. Aby wyciągnąć informacje z zgrupowanych danych, trzeba użyć funkcji agregujących. Podstawowe funkcje agregujące opisałem tutaj. Podstawowa forma użycia …

Operatory porównania

W języku SQL możemy wyróżnić następujące operatory porównania: operator równe = operator mniejsze niż < operator większe niż > operator różne <> operator większe lub równe >= operator mniejsze lub równe <= Wykorzystywane zazwyczaj w warunkach where, zwracają wartości logiczne true, false lub wartość null. Wartość true jest zwracana, gdy warunek jest spełniony, wartość false …

Odczytywanie danych z bazy – union, union all

Zamiast tworzyć bardzo rozbudowane warunki where w zapytaniu select, można podzielić kwerendę na kilka mniejszych, łatwiejszych w utrzymaniu zapytań SQL i połączyć je za pomocą operatora union lub union all. Wartości odczytane po operatorze union są doklejane do poprzedniego wyniku zapytania select. select nazwy_kolumn from tabela1 union lub union all select nazwy_kolumn from tabela2 Uwaga: …

Wartość specjalna NULL

Wartość nieokreślona null: Jawne określenie typów w polach tabeli powoduje, że niosą informację. Nawet wartości powszechnie uznane za puste. Pusty ciąg znaków to ciąg o długości 0. Wartość liczbowa niczego to zero. Czasem zachodzi konieczność zapisania rekordu, który nie będzie miał konkretnej wartości w danym polu. Będzie wymagana wartość nieokreślona – null. Ma szczególne zastosowanie …

Podstawowe funkcje agregujące – count(), min(), max(), sum() oraz avg()

Podstawowymi funkcjami są: count() – zlicza daną wartość min() – wartość minimalna max() – wartość maksymalna sum() – zwraca sumę elementów avg() – oblicza średnią Wywołania funkcji jest następująca: nazwa_funkcji(argumenty). Count(): Funkcja zwraca zliczoną wartość podaną jako argument. Możemy podać nazwę kolumny po której chcemy zliczać lub użyć znaku *, gdy nie jest to istotne. …

Modyfikacja tabel – alter table

Czasem wymaga jest zmiana w strukturze tabeli. Aby osiągnąć to, wystarczy użyć kwerendy alter table. Możemy dodawać pola do tabeli: alter table tabela add kolumna typ Kasować istniejące pola w tabeli: alter table tabela drop column kolumna Modyfikować pola w tabeli(Dla MsSql): alter table tabela alter column kolumna typ Modyfikować możemy także klucze, indeksy itp… …

Aktualizacja danych w bazie – update

Dane w bazie bardzo często wymagają aktualizacji. Zmianę wartości można zrealizować poprzez kwerendę update. Ogólna składna wyrażenia jest następująca: update nazwa_tabeli set kolumna = wartość where warunki_aktualizacji warunek where jest opcjonalny i można skrócić zapis, jeśli aktualizacja ma dotyczyć wszystkich rekordów w tabeli: update nazwa_tabeli set kolumna = wartość Można zmieniać wiele wartości dla każdego …

Odczytywanie danych z bazy w odpowiedniej kolejności – select order by

Kolejność danych ma znaczenie. Możemy wpłynąć na kolejność zwracanych danych, poprzez wskazanie kolumn po słowach kluczowych order by w zapytaniu select. Sortowanie rosnące można zrealizować poprzez: select nazwy_kolumn_do_wyświetlenia from tabela order by nazwy_kolumn lub inny, równoważny zapis: select nazwy_kolumn_do_wyświetlenia from tabela order by nazwy_kolumn asc oraz gdy potrzebujemy posortować dane malejąco select nazwy_kolumn_do_wyświetlenia from tabela …

Zawężanie wyników – where between

Operator between: Operator between zawęża wyniki od jednej wartości do innej na zasadzie zakresu. Składania wyrażenia jest następująca w warunku where: wyrażenie_do_zawężenia where kolumna_do_zawężenia between wartość_od and wartość_do Operator działa dla dat, liczb oraz ciągów znaków. Uwaga: Jeśli podamy jako wartość_od większą wartość niż wartość_do to nie otrzymamy żadnych wyników. Przykłady: Dla danych zawartych w …