Odczytywanie danych z bazy – union, union all

Zamiast tworzyć bardzo rozbudowane warunki where w zapytaniu select, można podzielić kwerendę na kilka mniejszych, łatwiejszych w utrzymaniu zapytań SQL i połączyć je za pomocą operatora union lub union all. Wartości odczytane po operatorze union są doklejane do poprzedniego wyniku zapytania select. select nazwy_kolumn from tabela1 union lub union all select nazwy_kolumn from tabela2 Uwaga: …