Tworzenie nowej tabeli – create table

Kod SQL odpowiedzialny za tworzenie tabeli: create table nazwa_tabeli( definicja_pól_tabeli) Nazwa tabeli jest ciągiem znaków, pod jakim będzie widoczna tabela w bazie danych. Przykład: Utwórzmy tabelę adresses: Po wykonaniu tego skryptu, jeśli nie wystąpił żaden błąd, możemy zobaczyć powstałą tabelę: